El PP pretén confondre sobre la realitat de la tramitació dels expedients afectats per les ajudes de l’IVACE per als polígons industrials

Els motius manifestats pel Partit Popular de Crevillent en la seua denúncia són un bast engany a la ciutadania de qui no acaba de digerir estar en l’oposició

 

Crevillent (11/11/2021).- El primer tinent alcalde i regidor d’Indústria Manuel Penalva Alarcón ix al pas de les declaracions de l’edil Mari Carmen Candela acusant el Partit Popular que “en els seus 24 anys de govern mai es va preocupar per millorar els nostres polígons industrials que va deixar en el seu més absolut abandó, amb calçades plenes de forats, amb una il·luminació defectuosa i insuficient, una falta evident de seguretat i una brutícia a la vista de tots. Sent l’actual Govern Municipal qui treballa per a revertir la inacció d’un partit que l’única cosa que ha aconseguit en tot eixe temps ha sigut la marxa de moltes empreses a poblacions confrontants i una problemàtica urbanística en aquests espais sense resoldre. Ací tenim els exemples del Polígon de la Ceràmica, del Polígon del Boch, i d’una zona residencial com la de El Pinar abandonada a la seua sort, i damunt ara acusen aquest govern de mala gestió i paràlisi.

La Sra. Candela pel que sembla no recorda que conforme a un estudi publicat en 2018 per l’Institut Nacional d’Estadística sobre “Indicadors Urbans” amb paràmetres de contingut socioeconòmic per a conéixer la qualitat de vida dels municipis amb població superior a 20.000 habitants, apareix Crevillent com un dels municipis més pobres de la Comunitat Valenciana amb una renda per habitant de 7.213 euros anuals, i aquest mèrit, sens dubte, només pot atribuir-se a la nefasta política industrial i sobre ús del Partit Popular.

És l’excusa del mal perdedor i de qui en tants anys no s’ha preocupat pel desenvolupament industrial de Crevillent, i ara acusen de mala gestió i de paràlisi a un Govern que en poc més de dos anys s’ha preocupat més per la indústria crevillentina i per les seues àrees empresarials que el Partit Popular en quasi un quart de segle.

Quant a la subvenció concedida a l’Ajuntament per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en els polígons industrials de l’Estació I-4, Cachapets, Faima, i Crevillent Industrial, manifesta Manuel Penalva que el motiu de la impossibilitat d’adjudicar els lots 2 i 3 corresponents als dos últims polígons res té a veure amb la desídia ni malament fer de l’actual Govern Municipal.

Al contrari, la diligència i dedicació en la tramitació d’aquests projectes ha sigut la correcta i realitzada al seu degut temps, el mateix que la seua licitació, però l’edil popular Candela l’única cosa que pretén és desprestigiar l’acció del govern i de l’àrea de contractació de l’Ajuntament quan gràcies a la dedicació i obstinació s’ha aconseguit l’adjudicació de dos dels quatre polígons, en concret l’I-4 de l’Estació i el de Cachapets.

Exposa Manuel Penalva, en llaures a la transparència que caracteritza a l’actual Govern Municipal en contraposició a l’ocultisme dels governs del PP, que per a poder sol·licitar les ajudes de l’IVACE es va haver de redactar en un temps rècord les corresponents Memòries Tècniques al que va contribuir encaridament l’Oficina de Gestió Industrial de Crevillent (OGIC), organisme adscrit a l’àrea d’indústria en el qual mai va creure el Partit Popular.

Amb la notificació de les resolucions favorables a la concessió d’ajudes als quatre polígons, es va adjudicar i es van redactar al llarg del passat mes d’abril els corresponents Projectes d’Obra, es van preparar immediatament els plecs de clàusules administratives i tècniques, per a a continuació traure a licitació les obres. Tota aquesta incessant tasca administrativa va culminar amb una mesa de contractació a mitjan agost, i els funcionaris de l’àrea i els regidors responsables van estar al peu del canó mentre uns altres estaven de vacances.

A pesar del treball realitzat, va resultar deserta aquesta licitació d’agost, no es va presentar cap empresa per a cap dels polígons, i es va acordar l’ampliació del termini de presentació d’ofertes alhora que es va realitzar gestions amb diverses empreses perquè accediren al concurs. Finalment va presentar la seua oferta una empresa pels lots 1 i 4 corresponents als polígons I-4 de l’Estació i de Cachapets que són els que finalment s’executaran.

Però lluny de les acusacions de deixadesa i mala gestió abocades pel Partit Popular, el Govern Municipal, amb les facultats que li permet la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no va cessar en l’obstinació que els altres dos polígons no quedaren deserts amb reunions i invitacions amb altres empreses que lamentablement no van obtindre el resultat proposat. Per tant, acusar el Govern Municipal de no adjudicar a temps els projectes, de mala gestió i de paràlisi, és una mostra més del ridícula que resulta l’oposició efectuada pel Partit Popular en la present legislatura.

I perquè li quede ben clar al Partit Popular, a la seua regidora Mari Carmen Candela, i especialment al poble de Crevillent, dels motius al·legats raonadament per les empreses convidades a tal fi durant tot aquest temps i per què finalment no van presentar ofertes sobre els polígons no adjudicats (Faima i Crevillent Industrial), Manuel Penalva exposa que, en primer lloc, les empreses denunciaven una pujada generalitzada dels preus de les matèries primeres com el coure, els derivats del petroli, el ferro, etc, de fet els preus dels materials en el mes abril quan es van redactar els projectes, res tenien a veure amb els preus d’eixos mateixos materials quan es va obrir la licitació al juliol, l’increment va ser sobtat i inaudit.

En segon lloc, denunciaven les empreses la pujada, més que evident a la vista de tots, dels combustibles, i en conseqüència del preu del transport, que al seu torn encareix els preus dels materials. Conseqüència d’això totes les empreses convidades per a la contractació de l’execució de les obres es van mostrar temoroses bàsicament pel perill de desproveïment, circumstància aquesta que afecta no sols a Espanya sinó a tothom occidental, doncs algunes de les empreses constructores que en un primer moment van mostrar una possibilitat de presentar oferta pels lots 2 i 3 van decidir finalment no arriscar-se i no comprometre’s, perquè no podien garantir l’emplene de les obligacions que els corresponia com a contractistes a causa dels curts terminis d’execució de les obres.

Aquestes han sigut les causes reals, culmina Manuel Penalva, per la qual cosa finalment no s’ha pogut adjudicar tots els projectes d’obra de millora i modernització dels polígons, i no les absurdes conjectures exposades per l’edil Candela, i no tinga cap mena de dubte que aquest Govern Municipal concorrerà a la pròxima convocatòria d’ajudes de l’IVACE. Per a aquest equip de Govern, manifesta Penalva, és una prioritat apostar per la indústria, per tot el sector productiu i per les nostres empreses, i en contra de la desbandada d’empreses que va provocar el Partit Popular, continuem treballant perquè vinguen noves empreses que porten més ocupació a Crevillent.

 

El PP pretende confundir sobre la realidad de la tramitación de los expedientes afectados por las ayudas del IVACE para los polígonos industriales

 

  • Los motivos manifestados por el Partido Popular de Crevillent en su denuncia son un burdo engaño a la ciudadanía de quien no acaba de digerir estar en la oposición

Crevillent (11/11/2021).- El primer teniente alcalde y concejal de Industria Manuel Penalva Alarcón sale al paso de las declaraciones de la edil Mari Carmen Candela acusando al Partido Popular de que “en sus 24 años de gobierno nunca se preocupó por mejorar nuestros polígonos industriales que dejó en su más absoluto abandono, con calzadas llenas de baches, con una iluminación defectuosa e insuficiente, una falta evidente de seguridad y una suciedad a la vista de todos. Siendo el actual Gobierno Municipal quien trabaja para revertir la inacción de un partido que lo único que ha conseguido en todo ese tiempo ha sido la marcha de muchas empresas a poblaciones colindantes y una problemática urbanística en estos espacios sin resolver. Ahí tenemos los ejemplos del Polígono de la Cerámica, del Polígono del Boch, y de una zona residencial como la de El Pinar abandonada a su suerte, y encima ahora acusan a este gobierno de mala gestión y parálisis.

La Sra. Candela al parecer no recuerda que conforme a un estudio publicado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística sobre “Indicadores Urbanos” con parámetros de contenido socioeconómico para conocer la calidad de vida de los municipios con población superior a 20.000 habitantes, aparece Crevillent como uno de los municipios más pobres de la Comunidad Valenciana con una renta por habitante de 7.213 euros anuales, no alcanzando el umbral de pobreza, y este mérito, sin duda, solo puede atribuirse a la nefasta política industrial y sobre empleo del Partido Popular.

Es la excusa del mal perdedor y de quien en tantos años no se ha preocupado por el desarrollo industrial de Crevillent, y ahora acusan de mala gestión y de parálisis a un Gobierno que en poco más de dos años se ha preocupado más por la industria crevillentina y por sus áreas empresariales que el Partido Popular en casi un cuarto de siglo.

En cuanto a la subvención concedida al Ayuntamiento por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en los polígonos industriales de la Estación I-4, Cachapets, Faima, y Crevillente Industrial, manifiesta Manuel Penalva que el motivo de la imposibilidad de adjudicar los lotes 2 y 3 correspondientes a los dos últimos polígonos nada tiene que ver con la desidia ni mal hacer del actual Gobierno Municipal.

Al contrario, la diligencia y dedicación en la tramitación de estos proyectos ha sido la correcta y realizada a su debido tiempo, lo mismo que su licitación, pero la edil popular Candela lo único que pretende es desprestigiar la acción del gobierno y del área de contratación del Ayuntamiento cuando gracias a la dedicación y empeño se ha conseguido la adjudicación de dos de los cuatro polígonos, en concreto el I-4 de la Estación y el de Cachapets.

Expone Manuel Penalva, en aras a la transparencia que caracteriza al actual Gobierno Municipal en contraposición al ocultismo de los gobiernos del PP, que para poder solicitar las ayudas del IVACE se tuvo que redactar en un tiempo récord las correspondientes Memorias Técnicas a lo que contribuyó encarecidamente la Oficina de Gestión Industrial de Crevillent (OGIC), organismo adscrito al área de industria en el que jamás creyó el Partido Popular.

Con la notificación de las resoluciones favorables a la concesión de ayudas a los cuatro polígonos, se adjudicó y se redactaron a lo largo del pasado mes de abril los correspondientes Proyectos de Obra, se prepararon de inmediato los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, para a continuación sacar a licitación las obras. Toda esta incesante tarea administrativa culminó con una mesa de contratación a mediados de agosto, y los funcionarios del área y los concejales responsables estuvieron al pie del cañón mientras otros estaban de vacaciones.

No obstante el trabajo realizado, resultó desierta esta licitación de agosto, no se presentó ninguna empresa para ninguno de los polígonos, y se acordó la ampliación del plazo de presentación de ofertas a la vez que se realizó gestiones con varias empresas para que accedieran al concurso. Finalmente presentó su oferta una empresa por los lotes 1 y 4 correspondientes a los polígonos I-4 de la Estación y de Cachapets que son los que finalmente van a ejecutarse.

Pero lejos de las acusaciones de dejadez y mala gestión vertidas por el Partido Popular, el Gobierno Municipal, con las facultades que le permite la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no cesó en el empeño de que los otros dos polígonos no quedasen desiertos con reuniones e invitaciones con otras empresas que lamentablemente no obtuvieron el resultado propuesto. Por tanto, acusar al Gobierno Municipal de no adjudicar a tiempo los proyectos, de mala gestión y de parálisis, es una muestra más de lo ridícula que resulta la oposición efectuada por el Partido Popular en la presente legislatura.

Y para que le quede bien claro al Partido Popular, a su concejal Mari Carmen Candela, y especialmente al pueblo de Crevillent, de los motivos alegados razonadamente por las empresas invitadas a tal fin durante todo este tiempo y por qué finalmente no presentaron ofertas sobre los polígonos no adjudicados (Faima y Crevillente Industrial), Manuel Penalva expone que, en primer lugar, las empresas denunciaban una subida generalizada de los precios de las materias primas como el cobre, los derivados del petróleo, el hierro, etc, de hecho los precios de los materiales en el mes abril cuando se redactaron los proyectos, nada tenían que ver con los precios de esos mismos materiales cuando se abrió la licitación en julio, el incremento fue súbito e inaudito.

En segundo lugar, denunciaban las empresas la subida, más que evidente a la vista de todos, de los combustibles, y en consecuencia del precio del transporte, que a su vez encarecía los precios de los materiales. Consecuencia de ello todas las empresas invitadas para la contratación de la ejecución de las obras se mostraron temerosas básicamente por el peligro de desabastecimiento, circunstancia ésta que afecta no solo a España sino a todo el mundo occidental, pues algunas de las empresas constructoras que en un primer momento mostraron una posibilidad de presentar oferta por los lotes 2 y 3 decidieron finalmente no arriesgarse y no comprometerse, pues no podían garantizar el cumplimento de las obligaciones que les correspondía como contratistas debido a los cortos plazos de ejecución de las obras.

Estas han sido las causas reales, culmina Manuel Penalva, por lo que finalmente no se ha podido adjudicar todos los proyectos de obra de mejora y modernización de los polígonos, y no las absurdas conjeturas expuestas por la edil Candela, y no le quepa la menor duda de que este Gobierno Municipal concurrirá a la próxima convocatoria de ayudas del IVACE. Para este equipo de Gobierno, manifiesta Penalva, es una prioridad apostar por la industria, por todo el sector productivo y por nuestras empresas, y en contra de la desbandada de empresas que provocó el Partido Popular, seguimos trabajando porque vengan nuevas empresas que traigan más empleo a Crevillent.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies