Esquerra Unida-Podemos criden a treballar per fer efectiu el dret a un habitatge digne

Crevillent, 25 de Abril 2021

A nivell local, proposen la creació d’un cens d’habitatges buits i arribar a acords de  cessió  amb  els  propietaris  per  a  ampliar  l’oferta  de  lloguer  social  i a preus assequibles.

 

Esquerra  Unida-Podemos  han presentat  en el  registre de  l’Ajuntament de  Crevillent una  proposta perquè siga  debatuda en el pròxim ple municipal del mes d’abril, per a mostrar el suport al fet que li les Corts Generals aproven una Llei que garantisca el Dret a l’Habitatge a nivell estatal.

 

Tal com assenyalen des del grup polític, “segons dades d’Eurostat, a Espanya al voltant de  quatre  de  cada  deu  persones  que  viuen  en  lloguer  destinen  més  del  40  %  dels ingressos  familiars  al pagament del  lloguer, un  dels  índexs  més  alts  de  tota  la  Unió Europea (UE), solament superat per Grècia i Lituània. Dedicar més del 40 % de la renda familiar al pagament de l’habitatge és considerat per la UE com un càrrec excessiu per a l’economia d’una llar”.

 

D’aquesta manera, argumenten que, “després de la crisi econòmica del 2008, la història es  repeteix,  i  les  famílies  a  Espanya  es  tornen  a  enfrontar  a  problemes  econòmics, aquesta vegada derivats d’una pandèmia mundial provocada pel virus de la Covid-19. Una vegada més, les famílies del nostre país han de fer un major esforç econòmic per a  gaudir  d’un  habitatge.  La  crisi  del  coronavirus  i  el  seu  impacte  sobre  el  mercat immobiliari ha de servir per a reivindicar la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat recollit en l’article 47 de la Constitució Espanyola”.

 

Per això, considerem que “hui dia el parc públic d’habitatge en lloguer no aconsegueix el 1,5 % del total del parc d’habitatges segons dades de l’INE i Housing Europe i, a més, Espanya  acumula  el  30  %  dels  habitatges  buits  d’Europa  (més  de  3,4  milions d’habitatges)”.   Davant  aquestes  dades,  resulta  imprescindible  que  des  dels  ajuntaments,  que  és  la institució  de  govern  més  pròxima  a  la  ciutadania,  es  mostre  el  suport  a  la  iniciativa ciutadana “Iniciativa ciutadana per una Llei que garantisca el Dret a l’Habitatge”.

 

Una iniciativa que pretén que es garantisca el dret a un habitatge digne prenent com a base 8 mesures concretes:

 

1.  La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequada com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció siga efectiva i evitant que cap persona patisca situació de sensesostrisme.

 

2.  Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d’habitatge digne i adequat, així com l’obligació de lloguer social estable per a les grans forquetes;  i  en  la  resta de  casos,  reallotjament digne  i  adequat  a  càrrec  dels poders públics.

 

3.  Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del conjunt d’habitatges en vint anys, fent front a l’emergència residencial de manera prioritària.

4.  Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada zona del territori. Modificació de la llei d’arrendaments urbans per a donar protecció i estabilitat als inquilins del conjunt del país.

 

5.  Garantir  els  subministraments  bàsics  d’aigua,  llum,  gas  i  accés  a  les telecomunicacions, per a evitar la bretxa digital com a part d’un habitatge digne.

 

6.  Garantir  una  segona  oportunitat  efectiva  per  a  les  llars  amb  deutes hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris.

 

7.  Ampliació  pressupostària  per  a  habitatge  social  i  polítiques  socials d’habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim, el 2% del pressupost estatal.  Assignació d’una part suficient dels  fons europeus de recuperació a aquest objectiu.

 

8.  Participació activa de la població en tota la política d’habitatge i urbanisme.

 

Finalment,  Esquerra  Unida-Podemos  també  insta  l’Ajuntament  de  Crevillent,  i especialment  al  Govern  del  Canvi,  al  fet  que  treballe  per  garantir  aquest  dret constitucional.  De tal manera, criden a treballar per a  implementar un parc municipal d’habitatge de lloguer social, que incloga diferents opcions, com a habitatges buits cedits per la SAREB o altres entitats financeres, així aquells habitatges de propietat particular que  s’incloguen  voluntàriament. Tot  això, remarquen,  amb  “l’objectiu  que aquest dret siga efectiu per a tots i totes”.

Esquerra Unida-Podemos hacen un llamamiento a trabajar para hacer efectivo el derecho en una vivienda digna.

A nivel local, proponen la creación de un censo de viviendas vacías y llegar a acuerdos de cesión con los propietarios para ampliar la oferta de alquiler social y a precios asequibles.
Esquerra Unida-Podemos han presentado en el registro del Ayuntamiento de Crevillent una propuesta para que sea debatida en el próximo pleno municipal del mes de abril, para mostrar el apoyo al hecho de que las Cortes Generales aprueban una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda a nivel estatal.
Tal como señalan desde el grupo político, “según datos de Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que viven en alquiler destinan más del 40% de los ingresos familiares al pago del alquiler, uno de los índices más altos de toda la Unión Europea (UE), solo superado por Grecia y Lituania. Dedicar más del 40% de la renta familiar al pago de la vivienda es considerado por la UE como un cargo excesivo para la economía de un hogar”.
De este modo, argumentan que, “después de la crisis económica del 2008, la historia se repite, y las familias en España se vuelven a enfrentar a problemas económicos, esta vez derivados de una pandemia mundial provocada por el virus de la Covid-19. Una vez más, las familias de nuestro país tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para disfrutar de una vivienda. La crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario tiene que servir para reivindicar la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuado recogido en el artículo 47 de la Constitución Española”.
Por eso, consideramos que “hoy en día el parque público de vivienda en alquiler no consigue el 1,5% del total del parque de viviendas según datos del INE y *Housing *Europe y, además, España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas)”. Ante estos datos, resulta imprescindible que desde los ayuntamientos, que es la institución de gobierno más próxima a la ciudadanía, se muestre el apoyo a la iniciativa ciudadana “Iniciativa ciudadana por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda”.
Una iniciativa que pretende que se garantice el derecho a una vivienda digno tomando como base 8 medidas concretas:
1. La ley tiene que garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra uns situación de *sensesostrisme.
2. Paralizar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de un alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojamiento digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia residencial de manera prioritaria.
4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar a la media europea de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Finalmente, Esquerra Unida-Podemos también insta al Ayuntamiento de Crevillent, y especialmente al Gobierno del Cambio, que trabaje para garantizar este derecho constitucional. De tal manera, hacen un llamamiento a implementar un parque municipal de vivienda de alquiler social, que incluya diferentes opciones, como viviendas vacías cedidas por la *SAREB u otras entidades financieras, así como aquellas viviendas de propiedad particular que se incluyan voluntariamente. Todo esto, remarcan, con “el objetivo que este derecho sea efectivo para todos y todas”.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies