Las regidores de Vox “hacen cosas” en Sessió Plenària

(Crevillent, 30/09/2021) – Les regidores de Vox Crevillent han tornat a treure, com ja ens tenen acostumats, una nota de premsa a posteriori del ple d’este últim mes. Esta última l’han titulada «El Concejal de L’Esquerra miente en Sesión Plenaria», una afirmació greu però que no sorprèn tenint en compte l’habitual manera que tenen de comunicar-se des d’este partit, sempre de manera intensa però sense contingut. Doncs un cop s’analitza l’interior del titular es comprova que poc té a veure amb la realitat.

L’origen de tot ve d’una moció que proposa el Partit Popular per a seguir identificant i tancant els pous (cosa que no ha deixat de fer-se ni per l’anterior govern ni per este) i que es marquen dins del catàleg d’itineraris de la serra (cosa que se’ls explica pot ser més contraproduent que eliminar el perill en si). Fins aquí, per una part el PP presentant una moció que podria ser matèria d’una simple pregunta o prec en una de les tantes comissions informatives que es fan cada setmana. D’altra banda tenim a Vox, un partit que porta temps i diversos plenaris intentant diferenciar-se del Partit Popular. Només cal veure les últimes votacions de les propostes del PP, fins i tot algunes amb el suport de tota la corporació però sense el suport de Vox, qui hauria de ser en teoria el seu aliat ideològic. I és que pesa molt haver d’amagar que, encara que un es venga com a trencador o outsider (al marge dels partits tradicionals), la realitat és que allà on tenen possibilitats l’únic que poden oferir és donar-li la vara de comandament als qui durant dècades han sumit al poble en l’apatia generalitzada a tots els nivells, des de les expectatives dels joves, a la seua cultura i festes, passant per la seguretat i la mateixa organització d’un Ajuntament que, encara a marxes forçades, va eixint del col·lapse al qual estava sumit. Això és Vox, l’apèndix d’un Partit Popular que necessita marques blanques o molt molt negres per a recuperar el poder d’alguna manera. En Crevillent tothom sap que passaria el mateix i he aquí els resultats electorals segons cada convocatòria.

Però dit això, la realitat no té perquè variar el paper en la funció. En este últim cas no ho van fer votant en contra, però van intentar i van aconseguir variar la moció del Partit Popular amb una esmena a viva veu en el mateix debat. Si la moció del Partit Popular ja es notava per la cara d’alguns dels seus regidors que era per presentar alguna cosa, encara que no em sembla menor el fons que busca, Vox va eixir a intentar posar la seua marca en ella. En este cas, va demanar que fos la unitat de Drons de la Policia Local, recentment creada pel Govern del Canvi, l’encarregada de fer el seguiment i detecció d’estos pous a la serra. A això, en el torn de rèplica com a regidor de Protecció Ciutadana vaig respondre que no em semblava la unitat més apropiada per a fer-ho. No cal ser un expert en drons per saber que la localització d’elements orogràfics en terrenys naturals és complicada, ja que amb la imatge que dóna un dron, ja siga en picat o en oblic, costa diferenciar el relleu si este és d’una mateixa tonalitat. És una ferramenta que a l’hora de detectar elements, com ara el rescat de persones, agilitza moltíssim esta búsqueda podent fer un vol general i detectant amb gran resolució (el model de Crevillent fins i tot té càmera tèrmica per a recerques nocturnes). Però d’aquí a detectar pous, depressions en el terreny, o elements on la principal característica és el desnivell, és ardu complicat per a un pilot. Sense parlar que poden contenir vegetació, tancaments amb deficiències o despreniments superficials que donen falsa sensació de clausurats. Coses que només poden comprovar-se in situ i valorar-se.

Segons pareix, l’explicació que se li va donar més que prendre-se-la com el que és, un simple apunt de la conveniència o no de destinar una unitat o una altra per a estos casos, s’ho van prendre com un greuge i pareix ser que, vista la nota de premsa, encara cueja algun indici d’orgulls ferits. Deixen-me explicar-les que lluny de la nostra opinió o la seua, que està molt bé per a un debat, qui determina quina unitat s’utilitza per a cada succés no és feliçment ni este regidor ni menys encara l’oposició, ni és matèria d’una moció en un plenari com van intentar que fora. Per a això hi ha uns comandaments professionals de la Policia Local per a prendre eixe tipus de decisions, si així es queden més tranquils. A tot això, Vox ha contestat amb una nota de premsa en la qual diu que una empresa de drons els ha dit que un dron «pot localitzar qualsevol cosa». Doncs bé, crec que arribats a certs nivells explicar segons quines coses està de més. De vegades és un mateix qui s’autoimposa la falta de comprensió per a sobreviure a la seua pròpia circumstància.

Vostès seguisquen amb els seus post plenaris dedicant-se a fer muntatges de vídeos de les intervencions retallats al seu ull perquè els encaixe en la seua propaganda i faltant a companys de corporació amb titulars buits de contingut. Per sort, este poble està bastant polititzat en el bon sentit de la paraula i li agrada veure les sessions plenàries sense els seus filtres pataters, i en l’últim els van tornar a veure llegint un guió que tant els valdria per a Crevillent com per a Elche de la Sierra: hay que acabar con las subvenciones a las asociaciones, sin decir cuáles, despilfarro, endeudamiento, pero hay superávit, crítiques destructives i eslògans. Per acabar donant-se compte al final, i ben apuntat pel regidor d’Hisenda, que portaven parlant de dades de 2021 en un punt que tractava del compte general de 2020.

Jo seré més elegant i no diré què fan, diré que «hacen cosas», perquè esta societat té memòria i sabem perfectament a quin tipus de «coses» ens voleu portar vosaltres.

 

Las concejalas de Vox “hacen cosas” en Sesión Plenaria

(Crevillent, 30/09/2021) – Las concejalas de Vox Crevillent han vuelto a sacar, como ya nos tienen acostumbrados, una nota de prensa a posteriori del pleno de este último mes. Esta última la han titulado “El Concejal de L’Esquerra miente en Sesión Plenaria”, una afirmación grave pero que no sorprende teniendo en cuenta la habitual manera que tienen de comunicarse desde este partido, de manera intensa siempre pero sin contenido. Pues una vez se analiza el interior del titular se comprueba que poco tiene que ver con la realidad.

El origen de todo viene de una moción que propone el Partido Popular propone para seguir identificando y cerrando los pozos (algo que no ha dejado de hacerse ni por el anterior gobierno ni por este) y que se marquen dentro del catálogo de itinerarios de la sierra (algo que se les explica puede ser más contraproducente que eliminar el peligro en sí). Hasta ahí, por una parte el PP presentando una moción que podría ser materia de una simple pregunta o ruego en una de las tantas comisiones informativas que se hacen cada semana. Por otro lado tenemos a Vox, un partido que lleva tiempo y varios plenos intentando diferenciarse del Partido Popular. Solo cabe ver las últimas votaciones de las propuestas del PP, algunas incluso con el apoyo de toda la corporación pero sin el apoyo de Vox, quien debería ser en teoría su aliado ideológico. Y es que pesa mucho el tener que ocultar que aunque uno se venda como rompedor u outsider (al margen de los partidos tradicionales), la realidad es que allí donde se tiene posibilidades lo único que pueden ofrecer es darle la vara de mando a quienes durante décadas han sumido a un pueblo en la apatía generalizada a todos los niveles, desde las expectativas de los jóvenes, a su cultura y fiestas, pasando por la seguridad y la misma organización de un Ayuntamiento que, aún a trompicones, va saliendo del colapso en el que lo sumieron. Eso es Vox, el apéndice de un Partido Popular que necesita marcas blancas o muy muy negras para recuperar el poder de alguna manera. En Crevillent todo el mundo sabe que pasaría lo mismo y he ahí los resultados electorales según cada convocatoria.

Pero dicho esto,  la realidad no tiene porque variar el papel en la función. En este último caso no lo hicieron votando en contra, pero intentaron y consiguieron variar la moción del Partido Popular con una enmienda a viva voz en el mismo debate. Si la moción del Partido Popular ya se notaba en la cara de algunos de sus concejales que era por presentar algo, aunque no me parece menor el fondo que busca, Vox salió a intentar poner su marca en ella. En este caso, pidió que fuese la unidad de Drones de la Policia Local, recientemente creada por el Govern del Canvi, la encargada de hacer el seguimiento y detección de estos pozos en la sierra. A lo que en el turno de réplica como Concejal de Protección Ciudadana respondí que no me parecía la unidad más apropiada para ello. No hace falta ser un experto en drones para saber que la localización de elementos orográficos en terrenos naturales es complicada, ya que con la imagen que da un dron, ya sea en picado o en oblicuo, cuesta diferenciar el relieve si este es de una misma tonalidad. Es una herramienta que a la hora de detectar elementos, como pueda ser el rescate de personas, agiliza muchísimo esta búsqueda pudiendo hacer un barrido  y detectándolo con gran resolución (el modelo de Crevillent incluso tiene cámara térmica para búsquedas nocturnas). Pero de ahí a detectar pozos, depresiones en el terreno, o elementos donde la principal característica es el desnivel, es arduo complicado para un piloto. Sin hablar de que pueden contener vegetación, cerramientos con deficiencias, desprendimientos superficiales que den falsa sensación de clausurados. Cosas que solo pueden comprobarse in situ y valorarse.

Por lo visto, la explicación que se le dio más que tomársela como lo que es, un mero apunte de la conveniencia o no de destinar una unidad u otra para estos casos,  se lo tomaron como un agravio y parece ser que, vista la nota de prensa, aún colea algún atisbo de orgullos heridos. Déjenme explicarles que lejos de nuestra opinión o la suya, que está muy bien para un debate, quien determina qué unidad se utiliza para cada suceso no es felizmente ni este concejal ni mucho menos la oposición, ni es materia de una moción de pleno como intentaron que fuera. Para eso existen unos mandos profesionales de la Policía Local para tomar esas decisiones, si así se quedan más tranquilos.

A todo esto, Vox ha contestado con una nota de prensa en la que dice que una empresa de drones les ha dicho que un dron “puede localizar cualquier cosa”. Pues bien, creo que llegados a ciertos niveles explicar según qué cosas está de más. A veces es uno mismo quien se auto impone la falta de comprensión para sobrevivir a su circunstancia.

Ustedes sigan con sus post plenos dedicándose a hacer montajes de videos de las intervenciones recortados a su antojo para que les encaje en su propaganda y faltando a compañeros de corporación con titulares vacíos de contenido. Por suerte, este pueblo está bastante politizado en el buen sentido de la palabra y le gusta ver las sesiones plenarias sin sus filtros patateros, y en el último les volvieron a ver leyendo un guión que tanto les valdría para Crevillent como para Elche de la Sierra: hay que acabar con las subvenciones a las asociaciones, sin decir cuáles, despilfarro, endeudamiento, pero hay superávit, críticas destructivas y eslóganes. Para acabar dándose cuenta al final, bien apuntado por el Concejal de Hacienda, que llevaban hablando de datos de 2021 en un punto que trataba la cuenta general de 2020.

Yo seré más elegante y no diré qué hacen, diré que “hacen cosas”, porque esta sociedad tiene memoria y sabemos perfectamente a qué tipo de “cosas” nos quieren llevar ustedes.

Josep Candela

Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra 

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies