César Asencio i Abornasa, la història de mai acabar (de manipular)

Un vegada més el regidor del Partit Popular, César Asencio, ha eixit a la palestra per defensar-se de les contractacions realitzades durant els seus últims anys de mandat, en aquest cas amb l’empresa Abornasa i que li van costar un calvari judicial la passada legislatura.

En aquesta ocasió la crítica ha estat llançada arran de la contractació que per part del nou govern s’ha fet del tractament d’inerts amb aquesta empresa, cosa que ha utilitzat el Sr. Asencio per eixir en tromba a fer un al·legat en defensa de la seva antiga gestió. Una cosa a la qual pareix que va a acostumar-nos l’edil popular, ja que les seves últimes aparicions a la palestra política van més encaminades a netejar la seva imatge en el temps que a realitzar qualsevol proposta que parle del present de Crevillent. I un cop més ho fa lligant injustament dades i contractes en tal de construir-se un relat a la seva mida i glòria com ja va acostumar a ordir al front d’un consistori governat més que per un partit per una única persona.

La manipulació com de costum és desmesurada, sense marge a reconèixer els mínims errors i molt menys a demanar disculpes per res. Sorprenentment és qui es defensa atacant demanant disculpes ni més ni menys que als qui van tombar un contracte en els tribunals amb totes les de la llei. Però no per això voldríem treure-li mèrit al fet d’intentar construir sempre una consigna per als seus i intentar no donar batalla per perduda, encara que s’estiga apartat democràticament de la butaca principal i a la vora de noves polèmiques obertes.

Però passem a analitzar com es manipula aquesta realitat. En aquesta ocasió s’al·ludeix a la contractació per part del Govern del Canvi del contracte d’inerts amb Abornasa. Podríem recordar-li que el que va generar la judicialització de l’anterior contracte amb Abornasa no va ser el contracte d’inerts (residus que no experimenten transformació química, el que ve sent per exemple restes de poda), sinó el contracte de RSU (residus sòlids urbans, el que ve sent la brossa comú que cada veí tira cada dia al contenidor). Esta diferenciació és important ja que va ser arran de la clausura de l’abocador de la Murada quan la planta d’Abornasa, sense llicència ambiental per a tractar aquest tipus d’activitat, va començar a rebre la brossa de les poblacions del Baix Segura. És el moment en què L’Esquerra va cursar denúncia per desmuntar el contracte per falta de llicències per tractar aquests residus amb el consegüent perill, donada l’escassetat d’abocadors, d’acabar transformant els voltants del Fondo en la nova planta de referència de tractament de brossa del sud valencià. Una denúncia que es va guanyar en els tribunals en el seu moment i que malgrat els recursos de l’empresa el TSJCV va desestimar donant la raó de nou i per partida doble el 28 de gener de 2019 i el 21 de juny de 2019 a allò al·legat per L ‘ Esquerra. Sentències que van ser notificades a l’Ajuntament de Crevillent i que l’ex-alcalde va ocultar a la resta de la corporació municipal estant a escassos mesos d’unes noves eleccions. Una cosa que hauria d’explicar.

Però què argúcia utilitza el Sr. Asencio per manipular-ho tot i portar-ho a favor seu? La primera ja l’hem comentat, no diferenciar un contracte d’inerts amb un de brossa declarat il·legal. Però la segona està relacionada estretament amb allò que més va afectar a l’ex edil i és el seu pas per un jutjat per prestar declaració. Perquè tothom ho entenga i es prenga de referència una explicació entre tant d’embolic, d’una banda va estar la denúncia a un contracte que va acabar declarant-se il·legal i per una altra la denúncia davant de fiscalia de si esta il·legalitat devia tenir conseqüències judicials per als seus responsables polítics. Esta segona denúncia va ser entregada al fiscal per L’Esquerra decidint deixar-la en mans de Fiscalia perquè diguera si havien responsabilitats i no presentant-se com a acusació, acusació que si va exercir l’anomenat Observatori Contra la Corrupció. De les diligències prèvies, la jutgessa, d’acord amb l’informe del fiscal, després de citar com investigat al Sr. Asencio va decidir no obrir judici oral per considerar-ho no constitutiu de delicte. I aquí és on es barreja l’aigua i el vi per despistar a  l’opinió pública. El contracte subscrit en època del PP és il·legal i segueix sent il·legal encara que no haja responsabilitat judicial per a qui manava en eixe moment. Però construint en la mateixa frase una denúncia i una absolució, es crea l’efecte dissuasori de donar a entendre que va haver en algun moment legalitat en un contracte que el mateix PP va haver d’anul·lar i que ja mai més s’ha pogut tornar a licitar amb Abornasa (el de la brossa de casa).

Des d’entonces la brossa es porta al Consorci de Residus d’Elx que és la planta de referència de Crevillent, una planta que omet el Partit Popular ja pagàvem per la seva instal·lació i reformes encara que ens costés més barat pagar eixos cànons i seguir tirant la merda, literalment , prop de les cases dels veïns que viuen a la zona del Fondo.

Almenys, en això últim, el PP sí que és clar i mostra a les clares quin és el seu credo polític. Convertir una zona amb gran potencial ecològic i turístic de Crevillent en un abocador ens podria haver eixit més barat a les arques municipals entre cent i dos-cents mil euros a l’any. I en acabar el curs econòmic anual en lloc de tres milions d’euros de superàvit com hem arribat a tenir amb el Sr. Asencio, tindríem només 2.900.000 euros de sobrant. Un luxe comparat amb destrossar un ecosistema o tenir camions passant cada dia per la porta de ta casa, enténgase la ironia. I alerta amb el doble tirabuixó quan lliga això amb la pujada de la brossa o de l’IBI, cosa que evidentment no pot estar subjecte al que cregues que va a sobrar cada any i quan l’únic que farà és tornar a coeficients d’anys del mateix Partit Popular, qui el va rebaixar per motius electorals sabent que amb els dos anys d’actualització del “catastrazo” podia suplir l’aportació de diners amb eixe ingrés extra que en 2020 ja no s’anava a donar. Però això ja donaria per a una altra redacció.

Només cal, finalment, animar el Sr. Asencio a que seguisca amb la croada de construir-se un passat i hagiografia feta al seu gust, ja que sembla estar més preocupat en això que en aportar una sola proposta en positiu per a aquesta legislatura. I, per tant, al PP a seguir sent un partit absorbit per un sol home.

Grup Municipal L’Esquerra de Crevillent

STSJ-CV-649-2019 (1) STSJ-CV-2979-2019

STSJ-CV-2979-2019

César Asencio y Abornasa, la historia de nunca acabar (de manipular)

Una vez más el concejal del Partido Popular, César Asencio, ha salido a la palestra para defenderse de las contrataciones realizadas durante sus últimos años de mandato, en este caso con la empresa Abornasa y que le costaron un calvario judicial la pasada legislatura.

En esta ocasión la crítica ha sido lanzada a raíz de la contratación que por parte del nuevo gobierno se ha hecho del tratamiento de inertes con dicha empresa, algo que ha utilizado el Sr. Asencio para salir en tromba a hacer un alegato en defensa de su antigua gestión. Algo a lo que parece va a acostumbrarnos el edil popular, pues sus últimas apariciones a la palestra política van más encaminadas a limpiar su imagen en el tiempo que a realizar cualquier propuesta que hable del presente de Crevillent. Y una vez más lo hace ligando torticeramente datos y contratos en tal de construirse un relato a su medida y gloria como acostumbró a urdir al frente de un consistorio gobernado más que por un partido por una única persona.

La manipulación como de costumbre es desmedida, sin margen a reconocer los mínimos errores y mucho menos a pedir disculpas por nada. Sorprendentemente es quien se defiende atacando pidiendo disculpas nada menos que a quien tumbó un contrato en los tribunales con todas las de la ley. Pero no por ello querríamos sacarle mérito al hecho de intentar construir siempre una consigna para los suyos e intentar no dar batalla por perdida, aunque se esté apartado democráticamente del sillón principal y al borde de nuevas polémicas abiertas.

Pero pasemos a analizar cómo se manipula esa realidad. En esta ocasión se alude a la contratación por parte del Govern del Canvi del contrato de inertes con Abornasa. Cabría recordarle que lo que generó la judicialización del anterior contrato de Abornasa no fue el contrato de inertes (residuos que no experimentan transformación química), lo que viene siendo por ejemplo restos de poda, sino el contrato de RSU (residuos sólidos urbanos), lo que viene siendo la basura común que cada vecino tira cada día al contenedor. Esta diferenciación es importante pues fue a raíz de la clausura del vertedero de la Murada cuando la planta de Abornasa sin licencia ambiental para tratar este tipo de actividad empezó a recibir la basura de las poblaciones de la Vega Baja. Es el momento en que L’Esquerra cursó denuncia para desmontar el contrato por falta de licencias para tratar estos residuos con el consiguiente peligro, dada la escasez de vertederos, de acabar transformando los aledaños del Fondo en la nueva planta de referencia de basura del sur valenciano. Algo que se ganó en los tribunales en su momento y que pese a los recursos de la empresa el TSJCV desestimó dando la razón de nuevo y por partida doble el 28 de enero de 2019 y el 21 de junio de 2019 a lo alegado por L’Esquerra. Sentencias que fueron notificadas al Ayuntamiento de Crevillent y que el ex alcalde ocultó al resto del pleno estando a escasos meses de unas nuevas elecciones. Algo que debería explicar.

¿Pero qué argucia utiliza el Sr. Asencio para manipularlo todo y llevarlo a su favor? La primera ya la hemos comentado, no diferenciar un contrato de inertes con uno de basura declarado ilegal. Pero la segunda está relacionada estrechamente con aquello que más afectó al ex edil y es su paso por un juzgado para prestar declaración. Para que todo el mundo lo entienda y se tome de referencia una explicación entre tanto lio, por una parte estuvo la denuncia a un contrato que terminó declarándose ilegal y por otra la denuncia ante fiscalía de si esa ilegalidad debía de tener consecuencias judiciales a sus responsables políticos. Esta segunda denuncia fue entregada al fiscal por L’Esquerra  decidiendo dejarlo en manos de Fiscalía para que dirimiese responsabilidades y no presentándose como acusación, acusación que si ejerció el llamado Observatorio Contra la Corrupción. De las diligencias previas, la jueza, acorde con el informe del fiscal, después de citar como investigado al Sr. Asencio decidió no abrir juicio oral por considerarlo no constitutivo de delito. Y aquí es donde se mezcla el agua y el vino para despistar a la opinión pública. El contrato suscrito en época del PP es ilegal y sigue siendo ilegal aunque no haya responsabilidad judicial para quien mandase en ese momento. Pero construyendo en la misma frase una denuncia y una absolución, se crea el efecto disuasorio de dar a entender que hubo en algún momento legalidad en un contrato que el mismo PP tuvo que anular y que ya nunca más se ha podido volver a licitar con Abornasa (el de la basura).

Desde entonces la basura se lleva al Consorcio de Residuos de Elx que es la planta de referencia de Crevillent, una planta que omite el Partido Popular ya pagábamos por su instalación y reformas aunque nos costase más barato pagar esos cánones y seguir echando la mierda, literalmente, cerca de las casas de los vecinos que viven en la zona del Fondo.

Al menos, en esto último, el PP sí que es claro y muestra a las claras cual es su credo político. Convertir una zona con gran potencial ecológico y turístico de Crevillent en un vertedero nos podía salir más barato a las arcas municipales entre cien y doscientos mil euros al año. Y al terminar el curso económico anual en vez de tres millones de euros de superávit como hemos llegado a tener con el Sr. Asencio, tendríamos solo 2.900.000 euros de sobrante. Un lujo comparado con destrozar un ecosistema o tener camiones pasando cada día por la puerta de tu casa, nótese la ironía. Y apréciese el doble tirabuzón cuando liga esto con la subida de la basura o el IBI, algo que evidentemente no puede estar sujeto a lo que te vaya a sobrar cada año y cuando lo único que hará es volver a coeficientes de años del mismo Partido Popular, quien lo rebajó electoramente sabiendo que con los dos años de actualización del catastrazo podría suplir el aporte de dinero con ese ingreso extra que en 2020 ya no se iba a dar. Pero eso ya daría para otra redacción.

Solo cabe, por último, animar al Sr. Asencio a que siga con la cruzada de construirse un pasado y hagiografía hecha a su gusto, pues parece estar más preocupado en ello que en aportar una sola propuesta en positivo para esta legislatura. Y, por ende, el PP a seguir siendo un partido absorbido por un solo hombre.

Grup Municipal L’Esquerra de Crevillent

STSJ-CV-649-2019 (1) STSJ-CV-2979-2019

STSJ-CV-2979-2019

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies