Crevillent aprova en ple el seu primer Pla Jove i un Pla Antifrau

Entre altres punts, el Ple de l’Ajuntament de Crevillent ha donat llum verda a una modificació de crèdits per a la creació d’una escultura en agraïment a la tasca del personal sanitari durant la pandèmia i una altra dedicada a l’escultor Miguel Ruiz, i la sol·licitud d’incoació de l’expedient per a la declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial al Septenari en honor a la Verge dels Dolors

Crevillent (26/09/2022).- Crevillent ha celebrat durant el matí del dia de hui dilluns, 26 de setembre, la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. La sessió ha començat amb l’aprovació del I Pla Jove de Crevillent, que estarà vigent des de l’any 2023 fins al 2026 amb l’objectiu d’afavorir la implicació i la participació activa de la joventut crevillentina en l’administració pública. Aquest punt ha comptat amb 11 vots a favor (dels grups municipals de Compromís per Crevillent, PSOE, L’Esquerra i Ciutadans), 7 abstencions (Partit Popular) i 2 vots en contra (VOX).

Seguidament, s’ha donat el vistiplau al l Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Crevillent, el qual busca establir les mesures de prevenció antifrau en la gestió de fons europeus, identificar els responsables de cada tràmit i preveure un mapa de processos i riscos com a mesura preventiva, així com mesures d’actuació i sancions en cas d’incompliments. S’ha informat també de la creació d’una nova Comissió com a òrgan responsable de la implantació d’aquest pla que ha tirat avant amb el vot favorable de tota la Corporació excepte les regidores de VOX, que se n’han abstingut.

En l’apartat Propostes i mocions d’urgència amb i sense dictamen, s’ha aprovat dos modificacions de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria. D’una banda la MP39-SC, a fi d’habilitar finançament per a les  variacions de les retribucions de 63 treballadors de l’Ajuntament recollides en l’estudi d’equiparació salarial després de l’actualització de la RPT, elaborada per la Universitat d’Alacant. I d’altra banda, la modificació MP49-CE, per a incorporar dues noves escultures, una en reconeixement al treball del personal sanitari durant la pandèmia i una altra dedicada a la memòria de l’escultor Miguel Ruiz i, d’altra banda, per a fer front al pagament de factures de telefonia.

Així mateix, tots els regidors i regidores de la Corporació, excepte les del Grup Municipal Vox, han donat suport a la concertació de l’operació de crèdit amb la Caixa de Crèdit i Cooperació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per a la inversió en l’execució del Col·lector San Felipe Neri, així com per a l’execució de la connexió del Col·lector general d’aigües pluvials a la Rambla.

Ha sigut aprovada per unanimitat la sol·licitud d’incoació  de l’expedient per a la declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial al Septenari en honor a la Verge dels Dolors, i el trasllat de l’acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, un tràmit motivat per la Federació de Confraries i Germanors de la Setmana Santa de Crevillent i la Parròquia Ntra. Sra. de Betlem.

En un altre ordre de coses, ha tirat avant, també per unanimitat, la signatura de l’Addenda al Contracte Programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’entitat local per a la Col·laboració i Coordinació Interadministrativa i Financera en matèria de Serveis socials en els Exercicis 2022-2024.

En aquest cas la modificació està condicionada per la posada en funcionament del CRIS (Centre de Rehabilitació i Inserció social) de Crevillent, ja que en el pressupost de 2022 estava assignada la quantitat de 326.590 € per a la seua gestió. Com que no s’ha pogut posar en funcionament aquest centre per restar pendents les obres parcials d’adequació per a la seua acreditació i tenint en compte que les obres tenen una previsió d’estar finalitzades enguany, l’addenda ja preveu l’import anual de 362.560 € per a la gestió d’aquest servei en els pressupostos de 2023 i 2024. Això suposa un increment en el pressupost per a la gestió del CRIS en 2023 I 2024 de 64.075 €/any i no suposa cap modificació en les quantitats a aportar per l’entitat local, ja que es tracta de Serveis subvencionats al 100% per la Conselleria.

Finalment, la moció del Grup Municipal del Partit Popular per a lluitar contra l’ocupació il·legal i millorar la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i coses en les comunitats de propietaris, ha sigut rebutjada.

 

Crevillent aprueba en pleno su primer Plan Joven y un Plan Antifraude

 

  • Entre otros puntos, el Pleno del Ayuntamiento de Crevillent ha dado luz verde a una modificación de créditos para la creación de una escultura en agradecimiento a la labor del personal sanitario durante la pandemia y otra dedicada al escultor Miguel Ruiz y la solicitud de incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial al Septenario en honor a la Virgen de los Dolores

Crevillent (26/09/2022).- Crevillent ha celebrado durante la mañana del día de hoy lunes, 26 de septiembre, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. La sesión ha comenzado con la aprobación del I Plan Joven de Crevillent, que estará vigente desde el año 2023 hasta el 2026 con el objetivo de favorecer la implicación y la participación activa de la juventud crevillentina en la administración pública. Este punto ha contado con 11 votos a favor (de los grupos municipales de Compromís per Crevillent, PSOE, L’Esquerra y Ciudadanos), 7 abstenciones (Partido Popular) y 2 votos en contra (VOX).

Seguidamente, se ha dado el visto bueno al Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Crevillent, el cual busca establecer las medidas de prevención antifraude en la gestión de fondos europeos, identificar a los responsables de cada trámite y contemplar un mapa de procesos y riesgos como medida preventiva, así como medidas de actuación y sanciones en caso de incumplimientos. Se ha informado también de la creación de una nueva Comisión como órgano responsable de la implantación de este plan que ha salido adelante con el voto favorable de toda la Corporación salvo las concejalas de VOX, que se han abstenido.

En el apartado Propuestas y mociones de urgencia con y sin dictamen, se ha aprobado dos modificaciones de créditos con cargo al remanente de tesorería. Por un lado la MP39-SC, con el objeto de habilitar financiación para las variaciones de las retribuciones de 63 trabajadores del Ayuntamiento recogidas en el estudio de equiparación salarial tras la actualización de la RPT, elaborada por la Universidad de Alicante. Y por otro lado, la modificación MP49-CE, para incorporar dos nuevas esculturas, una en reconocimiento al trabajo del personal sanitario durante la pandemia y otra dedicada al fallecido escultor Miguel Ruiz y, por otra parte, para hacer frente al pago de facturas de telefonía.

Asimismo, todos los concejales y concejalas de la Corporación, salvo las del Grupo Municipal Vox, han apoyado la concertación de la operación de crédito con la Caja de Crédito y Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para la inversión en la ejecución del Colector San Felipe Neri, así como para la ejecución de la conexión del Colector general de aguas pluviales en la Rambla.

Ha sido aprobada por unanimidad la solicitud de incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial al Septenario en honor a la Virgen de los Dolores, y el traslado del acuerdo a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, un trámite motivado por la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent y la Parroquia Ntra. Sra. de Belén.

En otro orden de cosas, ha salido adelante, también por unanimidad, la firma de la Adenda al Contrato Programa entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la entidad local para la Colaboración y Coordinación Interadministrativa y Financiera en materia de Servicios sociales en los Ejercicios 2022-2024.

En este caso la modificación viene condicionada por la puesta en funcionamiento del CRIS (Centro de Rehabilitación e Inserción social) de Crevillent, ya que en el presupuesto de 2022 venía asignada la cantidad de 326.590 € para la gestión del mismo. Debido a que no se ha podido poner en funcionamiento dicho centro al estar pendiente las obras parciales de adecuación para su acreditación y teniendo en cuenta que las obras tienen una previsión de estar finalizadas este año, la adenda ya prevé el importe anual de 362.560 € para la gestión de dicho Servicio en los presupuestos de 2023 y 2024. Esto supone un incremento en el presupuesto para la gestión del CRIS en 2023 Y 2024 de 64.075 €/año y no supone ninguna modificación en las cantidades a aportar por la entidad local, ya que se trata de Servicios subvencionados al 100 % por Conselleria.

Por último, la moción del Grupo Municipal del Partido Popular para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, ha sido rechazada.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies